Caritas parafialna

logo_caritasCaritas
parafialna

 


Rozpoczęcie działalności

styczeń 1945 r.

[/su_column]
Początki wspólnoty

Działalność charytatywna i pomoc osobom potrzebującym prowadzona jest od założenia parafii. W czasie stanu wojennego, z inicjatywy ks. Stanisława Styrny, Aldony i Czesława Skotnickich przy parafii organizowana była zbiórka dla internowanych oraz ich rodzin. Pomoc ta została później przekształcona w organizację Caritas. Pierwszym opiekunem Caritasu był ks. proboszcz Władysław Kołyszko.

Cel działania wspólnoty

Caritas parafialna angażuje się m.in. w akcje takie jak pomoc dla rodzin na Ukrainie w ramach akcji „Rodzina Rodzinie”, w zbiórce na pomoc chrześcijanom w Syrii oraz pomoc powodzianom na Bałkanach. Z ofiar złożonych do puszki „Chleb św. Antoniego” udzielana jest pomoc dla osób ubogich w tym dla osób wychodzących z bezdomności i alkoholizmu.

Dla kogo przeznaczona jest wspólnota?

ludzikicaritas

Każdy może zaangażować się w działalność Caritasu.

Jak zostać członkiem wspólnoty

Zgłosić się do księdza proboszcza.

Zadania
  • mobilizacja charytatywna wspólnoty parafialnej – rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy
  • świadczenie pomocy potrzebującym
  • współpraca z diecezjalną centralą Caritas, z właściwym terytorialnie okręgiem Caritas, a także z innymi Caritas parafialnymi
  • wydawanie żywności ubogim i potrzebującym
Czy wspólnota należy do ogólnopolskiego/światowego ruchu?

tak

Caritas diecezji jest odrębnym, w pełni autonomicznym podmiotem prawa kościelnego i cywilnego. Działa na mocy własnego statutu. Oficjalnie na jej czele stoi właściwy biskup – ordynariusz. W praktyce zasadniczy ciężar zadań na szczeblu diecezjalnym spoczywa na działającym w jego imieniu dyrektorze Caritas diecezji oraz diecezjalnej centrali Caritas. W skład Caritas diecezji wchodzi diecezjalna centrala Caritas oraz ogniwa Caritas szczebla podstawowego (Caritas parafialne i koła Caritas). W niektórych diecezjach funkcjonuje szczebel pośredni w postaci okręgów, rejonów lub dekanalnych duszpasterzy charytatywnych.

Diecezjalna centrala Caritas ma siedzibę w stolicy diecezji. Jest to niewielki zespół ludzi (dyrektor Caritas diecezjalnej, jego zastępca, sekretarz itp.) zawiadujący działalnością diecezjalnej organizacji Caritas. Centrala posiada własne biuro oraz prowadzi wyspecjalizowane placówki pomocy. Zazwyczaj przy biurze funkcjonują punkty doraźnej pomocy typu magazynów wydających dary czy bezpłatnych poradni.

Przewodniczący wspólnoty

Małgorzata Sikora, Alina Borysewicz

Duszpasterz wspólnoty

Ks. Kazimierz Chudzicki SDB

Kontakt ze wspólnotą
67 351 67 75
Caritas ogólnopolska – Strona internetowa
Caritas diecezjalna – Strona internetowa