Uzyskaj odpust w Roku Wiary

Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Mając na względzie dobro duchowe wiernych Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz kierując się normami zawartymi w dekrecie Penitencjarii Apostolskiej z dnia 14 września 2012 r. o odpustach w Roku Wiary, ogłaszam, że w czasie całego Roku Wiary tj. od 11 października 2012 r. do 24 listopada 2013 r., istnieje dodatkowa możliwość zyskiwania odpustu zupełnego od kary doczesnej za swoje grzechy lub ofiarowania go za dusze wiernych zmarłych.

Wierni mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia św., modlitwa według intencji Ojca Świętego, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu) w następujących okolicznościach i miejscach:

1. Ilekroć wezmą udział w co najmniej trzech naukach podczas misji świętych lub co najmniej trzech rozważaniach na temat dokumentów II Soboru Watykańskiego lub artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele bądź w innym, odpowiednim miejscu.

2. Ilekroć odbędą pielgrzymkę do którejś z bazylik papieskich, katakumb chrześcijańskich, kościoła katedralnego lub innego miejsca świętego i tam wezmą udział w świętych obrzędach lub przynajmniej zatrzymają się na stosowny czas skupienia i modlitwy zakończony odmówieniem Ojcze Nasz i Wyznania Wiary w jakiejkolwiek uznanej formule oraz wezwaniami ku czci Matki Bożej i Świętych Apostołów lub Patronów.

Jako miejsca święte w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, za nawiedzenie których można uzyskać odpust zupełny wyznaczam:

 • Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu,
 • Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej w Koszalinie,
 • Katedrę pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie,
 • Bazylikę pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu.

3. Ilekroć, w dni wyznaczone przez ordynariusza miejsca na Rok Wiary, w jakimkolwiek miejscu świętym, wezmą udział w uroczystej celebracji eucharystycznej lub w Liturgii Godzin dodając odmówienie Wyznania Wiary w jakiejkolwiek przepisanej formie.

W naszej diecezji będą to następujące dni:

 • Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia 2012 r.,
 • Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes (Światowy Dzień Chorego)- 11 lutego 2013 r.,
 • Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP – 19 marca,
 • Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 8 kwietnia,
 • IV Niedziela Wielkanocna (Dobrego Pasterza) – 21 kwietnia,
 • Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa – 30 maja,
 • Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca,
 • Święto św. Benedykta, opata – 11 lipca,
 • Święto Przemienienia Pańskiego – 6 sierpnia,
 • Uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia,
 • Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – 14 września,
 • Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej – 15 września,
 • Wspomnienie bł. Jana Pawła II – 22 października,
 • Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – 24 listopada,
 • każdy pierwszy piątek miesiąca.

4. Gdy w dniu wybranym przez siebie, podczas Roku Wiary, nawiedzą chrzcielnicę lub inne miejsce, w którym otrzymali chrzest i odnowią przyrzeczenia chrzcielne w jakiejkolwiek uznanej formie.

Ponadto, wierni, prawdziwie skruszeni, którzy z powodu choroby lub innej poważnej przeszkody nie mogą uczestniczyć w uroczystych nabożeństwach odprawianych w określonych dniach, mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, łącząc się myślą i duchem z wiernymi obecnymi na tych nabożeństwach, zwłaszcza w chwilach, w których telewizja lub radio transmitują słowa Ojca Świętego lub biskupa diecezjalnego, odmówią we własnym domu, lub tam, gdzie się znajdują Ojcze Nasz i Wyznanie Wiary w jakiejkolwiek uznanej formule, oraz inne modlitwy odpowiadające celom Roku Wiary i ofiarują swe cierpienia i trudy życia.

Jednocześnie, udzielam wszystkim spowiednikom sprawującym w Roku Wiary sakrament pokuty w koszalińskiej katedrze i kołobrzeskiej bazylice oraz w sanktuariach w Skrzatuszu i na Górze Chełmskiej w Koszalinie, uprawnienia do rozgrzeszania w zakresie sakramentalnym z cenzur latae sententiae, ale nie zdeklarowanych i nie zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej (zob. kan. 508 § 1 KPK).

Koszalin, 30 października 2012 r.

+ Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski